Privacyverklaring

All about støv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

www.allaboutstov.nl
Ruitenweg 48
9619 PM Froombosch
Telefoonnr: +31 644864649

Persoonsgegevens die wij verwerken:

All about støv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@allaboutstov.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

All about støv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verwerken van jouw bestelling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– All about støv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

All about støv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve
verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens
zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

All about støv verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om je als webwinkel goed van dienst te kunnen zijn en je bestelling te verwerken, werken wij samen met de volgende partijen:

  • De website is gemaakt met WordPress en de hosting van mijn website is Transip. Zij slaan gegevens op en hebben hier toegang toe om ons technische ondersteuning te bieden, maar zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
  • WooCommerce. Dit is onze webwinkelsoftware. Hierin worden je gegevens opgeslagen. WooCommerce gebruikt je gegevens om je bestellingen te kunnen verwerken (levering, facturering en voorraadbeheer) en om technische ondersteuning te bieden, maar zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
  • Mollie. Dit is onze payment provider, dat wil zeggen dat deze software het mogelijk maken dat je op onze website kunt betalen met iDeal. Mollie slaat gegevens zoals je naam, emailadres, bestelnummer en het bankrekeningnummer waarmee je betaald hebt op. Ook hebben ze toegang tot jouw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
  • Sum-up is een mobiel betalings systeem. Deze ontvangt je gegevens voor het verwerken van je betaling wanneer je bij mij met pin betaald zoals op een beurs.
  • My parcel en postnl ontvangt je naam en email- en adresgegevens voor het versturen van je bestelling alsmede je op de hoogte te houden via de track&trace code.
  • Google Analytics. Dit is een toepassing van Google die het mogelijk maakt analyses te maken van het gedrag van jou als bezoeker op onze site. Hierdoor kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op de behoefte die we kunnen analyseren aan de hand van Google Analytics. Met Google Analytics hebben we een zogeheten verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin zijn verklaren te voldoen aan de AVG
  • Digibtw is het boekhoudprogramma waar all about støv mee werkt. Digibtw ontvangt je naam en betalingsgegevens voor een goede verwerking van de administratie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

All about støv gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Wil je weten welke? Kijk in mijn cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door All about støv en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou
of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@allaboutstov.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

All about støv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

All about støv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marjolein Perin via
hallo@allaboutstov.nl