Algemene voorwaarden All about støv

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van All About Støv
Artikel 3 – Algemeen
Artikel 4 – Offertes/Aanbiedingen
Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7 – Levering
Artikel 8 – Levertijd
Artikel 9 – Herroepingsrecht
Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12 – Risico & Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Overmacht
Artikel 14 – Vrijwaringen
Artikel 15 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 16 – Betalingen
Artikel 17 – Modellen en voorbeelden
Artikel 18 – Klachten
Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 20 – Garantie
Artikel 21 – Prijzen
Artikel 22 – Transport
Artikel 23 – Toepasselijk recht bij geschillen
Artikel 24 – Overige bepalingen
Artikel 25 – Wijzingen en vindplaats van de voorwaarden
Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 – Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
2. Producten: Bellydrop zwangerschapskussen, zwangerschapsthee en accessoires.
3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. All About Støv: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan klant aanbiedt;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de All About Støv en de klant wordt gesloten voor verkoop op afstand van producten en/of diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Modelformulier voor herroeping: het modelformulier voor herroeping die All About Støv ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en All About Støv gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
9. Website All About Støv: www.allaboutstov.nl

Artikel 2 – Identiteit van All About Støv

Naam ondernemer: All About Støv
Vestigingsadres: Ruitenweg 48 9619 PM Froombosch
Telefoonnummer; 06-44864649
Email: hallo@allaboutstov.nl
KvK-nummer: 67060765
BTW-identificatienummer:NL001929231B91

Artikel 3 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen All About Støv en de klant, die deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle producten en/of diensten die worden afgenomen van All About Støv
4. Deze voorwaarden en de tarieven kunnen door All About Støv op ieder moment worden gewijzigd, met dien verstande dat dit geldt voor de overeenkomsten die vanaf de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden tot stand komen. De gewijzigde algemene voorwaarden en de tarieven worden op de website van All About Støv geplaatst.
5. De klant aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van All About Støv op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.
6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant worden nadrukkelijk afgewezen.

Artikel 3 – Offertes / Aanbiedingen

1. Alle door All About Støv offertes worden gedaan voor een termijn van maximaal 14 dagen
2. All About Støv kan niet aan haar offerte c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend
4. Alle aanbiedingen worden gedaan in Euro’s en inclusief BTW en verpakkingskosten. Verzend- en handelingskosten voor bestellingen zijn de tarieven geldig van postnl. Voor andere landen zijn er afwijkende verzendtarieven
5. All About Støv hanteert de prijzen, zoals die op de website te vinden zijn, die gelden op het moment van het akkoord gaan met de aanbieding of betaling ervan op de website van All About Støv.
6. De klant verklaart ten allen tijde bekend te zijn met de inhoud van de leveringsvoorwaarden, welke te vinden is op de website van All About Støv.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een aanbieding wordt een overeenkomst, indien deze digitaal of via een andere wijze voor akkoord wordt gegeven door de klant en wanneer All About Støv een gespecificeerde digitale orderbevestiging heeft verstuurd naar het mailadres van de klant.
2. De orderbevestiging wordt geacht de opdracht juist weer te geven, tenzij de klant binnen 2 dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar maakt. In dit geval wordt de opdracht geannuleerd.
3. De overeenkomst komt tot stand na het verstrijken van de bezwaartermijn (zie Artikel hiervoor) indien de klant hier geen gebruik van heeft gemaakt.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

1. De uitvoering van de overeenkomst wordt door All About Støv gestart conform
Artikel 4.1., indien het genoemde bedrag in de orderbevestiging is ontvangen door All About Støv
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is All About Støv vrij om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
3. Indien de klant producten koopt van All About Støv, is All About Støv verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde product. De klant aanvaardt dat er kleurafwijkingen t.o.v. het beeldscherm kunnen optreden. Dit alles binnen een kleurafwijkingsmarge van 25%.
4. Een kleurafwijking binnen de tolerantie, van het geleverde product geeft de klant geen recht het product niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van het geleverde product.

Artikel 6 – Levering

1. De klant is verplicht het gekochte product(en) af te nemen op het moment deze wordt bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking staat.
2. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, wordt het product(en) bij All About Støv opgeslagen. De klant kan het product bij All About Støv zelf ophalen.

Artikel 7 – Levertijd

1. De door All About Støv opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen, maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden.
2. Bij niet tijdige levering zal All About Støv in overleg treden met de klant en een gewijzigde leveringstermijn afspreken
3. De afgesproken levertermijn vervalt indien de klant tussentijds de opdracht heeft gewijzigd. In onderling overleg wordt er een nieuwe leveringstermijn vastgesteld.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Bij levering producten:
1. Bij aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product voor de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan All About Støv bekend gemaakte vertegenwoordiger
2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan All About Støv retourneren conform de door All About Støv verstrekte en duidelijke instructies.
3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan All About Støv Het kenbaar maken dient de klant te doen door middel van het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Als de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan All About Støv heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door All About Støv bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

1. Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal All About Støv dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product terug ontvangen is door All About Støv of uitsluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. All About Støv kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in 10.2 en 10.3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als All About Støv dit duidelijk in het aanbod, en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
1. Die door All About Støv tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
2. Die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 11 – Risico & aansprakelijkheid

1. Onder directe schade wordt verstaan: gaatjes, weeffouten, vlekken van de print, losse stiksels, die in of op het geleverde materiaal van All About Støv aanwezig zijn.
2. All About Støv is niet meer aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan na het direct openen van de producten door de klant of derden, dia altijd door de klant zijn aangewezen als gerechtigd persoon.
3. Indien All About Støv verantwoordelijk kan worden gehouden voor directe schade aan het product, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de opdracht dat van de klant is ontvangen.
4. Indien het product door transport van All About Støv naar de klant is beschadigd, zal de schadevergoeding maximaal het bedrag zijn waar de vervoerder in voorziet. Het eigen risico is 50 Euro.
5. All About Støv is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is door opzet en/of schuld en/of verwijtbaar handelen van All About Støv of derden ingehuurd door All About Støv
7. De aansprakelijkheid van All About Støv is beperkt tot het opnieuw leveren van het betreffende product of restitutie van het aankoopbedrag.

Artikel 12 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet ven Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop All About Støv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor All About Støv niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij All About Støv daaronder begrepen
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen door All About Støv opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakomingen van de verplichtingen door All About Støv niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien All About Støv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 – Vrijwaringen

1. De klant vrijwaart All About Støv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
2. De klant vrijwaart All About Støv voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, beeldrecht, portretrecht e.d. rechten op de door de klant verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. All About Støv behoudt het eigendomsrecht van de auteursrechten, alsmede van alle overige rechten van intellectueel eigendom en alle bevoegdheden die daaruit voortvloeien op de door haar getoonde producten, concepten, teksten, beelden, tekeningen, beeld- en woordmerken op haar website. Verveelvoudiging, openbaarmaking en/of gebruik hiervan mag enkel uitgevoerd worden indien er toestemming is van All About Støv
2. Het is de klant niet toegestaan het geleverde product te herhalen of te publiceren zonder voorafgaande toestemming van All About Støv (Artikel 10.2). Indien van toepassing berust het auteurrecht van de aangeboden informatie die via de links (en logo vermeldingen) van de website van All About Støv bij de rechthebbende handelsmerken.
3. Als de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan All About Støv heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 15 – Betalingen

1. Betaling door de klant dient direct bij het bestellen van een product van All About Støv te geschieden. Door middel van de mogelijkheden die op de website zichtbaar zijn
2. All About Støv neemt de opdracht(en) in productie indien aan de betalingsverplichting is voldaan
3. All About Støv heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, zelfs als er een fatale leveringstermijn is afgesproken, tot het moment dat de klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
4. All About Støv hanteert de volgende betaalmogelijkheid: IDeal of het orderbedrag over te boeken op bankrekening NL18 INGB 005 878575 onder vermelding van het ordernummer, factuurnummer en

Artikelnaam en eventuele maat.

Artikel 16 – Modellen en voorbeelden

1. De getoonde producten op de website en andere communicatiedragers van All About Støv zijn slechts een aanduiding van het te leveren product, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het product zal overeenstemmen.
2. De klant is gehouden alle bescheiden die All About Støv nodig heeft voor het All About Støv.

Artikel 17 – Klachten

1. De klant is gehouden binnen 24 uur na levering te onderzoeken of All About Støv de opdracht is nagekomen en is gehouden om All About Støv schriftelijk in kennis te stellen als dit niet het geval is.
2. De klacht wordt in behandeling genomen indien de klant de orderbevestiging en het gebrekkige product aan All About Støv heeft geretourneerd.
3. De prestatie van All About Støv wordt als deugdelijk beschouwd, indien de klant het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan deerden doen leveren, tenzij de klant het bepaalde in het eerste lid in acht heeft genomen.
4. Ook als de klant de klacht tijdig indient, blijft de verplichting tot betaling en afname van het geleverde bestaan.
5. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan All About Støv worden geretourneerd. Aanbiedings Artikelen en maatwerk orders kunnen niet retour worden genomen.
6. All About Støv beoordeeld de klacht en stelt de klant hiervan op de hoogte. Na retour sturen van het product, ontvangt de klant van het betaalde bedrag op de betaalrekening die bij All About Støv bekend is. De extra gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Dit geldt niet indien All About Støv een foutief of beschadigde product heeft gestuurd.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan

Artikel 19 – Garantie

1. All About Støv garandeert gedurende een periode van 3 maanden na levering op productenontwerp- materiaal en fabricagefouten. De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor ondeugdelijk en/of verkeerd gebruik van de producten. All About Støv zorgt voor herstel- of vervanging van het product. De klant heeft alleen recht op vervanging indien herstel niet mogelijk is.
2. Indien de onder lid 1 genoemde garantie van toepassing is en het geleverde product een gebrek vertoont is All About Støv verplicht binnen 30 dagen nadat de klant All About Støv hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, het product te herstellen.
3. All About Støv geeft geen garantie op de kleurechtheid van haar materialen, mits het product niet onderhevig is geweest aan extreme Uv-straling of andere extreme omgevingsomstandigheden.
4. De garantie geldt voor:
5. – product technische tekortkomingen (naden en stiksels die loslaten)
De garantie geldt niet voor het gebruik van de materialen.
De producten zijn vrij van ontwerp- materiaal en fabricagefouten. De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor ondeugdelijk en/of verkeerd gebruik van de producten.
7. De (digitale) orderbevestiging geldt als garantiebewijs.
8. All About Støv heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de klant volledig te crediteren.

Artikel 20 – De prijs

1. Indien All About Støv met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is All About Støv niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Prijzen worden overeengekomen in euro’s en inclusief BTW. De verzendkosten worden apart berekend middels de tarieven van postnl. Tenzij anders nadrukkelijk wordt overeengekomen.
3. All About Støv is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de klant wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen opdracht aanbrengt.
4. All About Støv is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meerdere omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen zoals stijging van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de opdracht van belang, stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, overheidsheffingen.

Artikel 21 Transport

1. Indien vervoer van af te leveren producten is overeengekomen geschiedt dit voor rekening en risico van All About Støv, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van All About Støv door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 22 – Toepasselijk recht bij geschillen

1. Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ter zaken de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met All About Støv worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Nederlandse rechter, die bevoegd is in het gebied waar All About Støv gevestigd is.

Artikel 22 – Overige bepalingen

1. All About Støv garandeert alle informatie betreffende de koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.
2. All About Støv is niet gerechtigd de informatie die door de klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.
3. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 23 – Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

1. All About Støv is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. All About Støv zal de gewijzigde voorwaarden tijdig kenbaar maken aan de klant. Op lopende overeenkomsten blijven de algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.
2. Deze voorwaarden staan op de website van All About Støv. Van toepassing is steeds het laatst getoonde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de transactie